Kan fastfrysning af ejendommens værdi anbefales?

Fastfrysning af andelsboligforeningers ejendom

Hos Furesøgruppen oplever vi pt. et stort antal henvendelser fra både bestyrelser, administratorer, revisorer og andelshavere, der vil vide, hvorledes fastfrysning kan påvirke foreningen, hvilke risici en fastfrysning potentielt kan have, samt hvorledes forbedringer kan medtages som tillæg til en fastfrosset valuarvurdering.

Den 1. juli 2020 fik andelsboligforeninger mulighed for at fastfryse ejendommens værdi til brug for beregningen af andelsværdien.

De nye regler har til formål at sikre værdierne hos andelsboligforeningerne i et marked, hvor lovgiver har indsat en huslejebremse for at begrænse investorernes muligheder for optimering af huslejen med det resultat, at værdiudviklingen af udlejningsejendommene dæmpes.

For at undtage andelsboligforeninger fra reglerne, har lovgiver indsat en mulighed for andelsboliger til at fastfryse en valuarvurdering indhentet inden 1. juli 2020. Foreningen kan således vælge at fastfryse en valuarvurdering til brug for beregningen af andelskronen i op til 10 år.

Er fastfrysning en god ide?
Hos Furesøgruppen er det vores opfattelse, at fastfrysning af en valuarvurdering ikke ubetinget er godt, tværtimod kan en fastfrysning medføre usikkerhed om de reelle værdier, idet andelskronen ikke nødvendigvis afspejler markedsværdien. Øgede handelsomkostninger til finansieringsinstitutterne til udfærdigelse af værdiansættelser må forventes ved andelsoverdragelse, da fastfrosne vurderinger har nogen vurderingsmæssig værdi.

Derudover må det forventes, at en fastfrosset valuarvurdering i takt med markedet ændrer sig, medfører betydelig risiko for at andele handles til ikke markedskonforme priser, hvorved – især ved udfasning af en fastfrysning – opstår risiko for overprissager.

Grundet den generelle markedsudvikling er det Furesøgruppens opfattelse, at evt. værditab som følge af de nye lovregler, pt. kan indhentes af værdistigninger på ejendomsmarkedet, hvorefter en fastfrysning bliver formålsløs.

Vores anbefaling

Furesøgruppen anbefaler alle foreninger at indhente en valuarvurdering, inden der træffes beslutning om en fastfrysning. 

For foreninger, der allerede har truffet beslutning om fastfrysning, tilbyder Furesøgruppen udfærdigelse af en forbedringslog og beregning af den kapitaliserede værdi af årets forbedringer, der kan tillægges den fastfrosne værdi, således udgiften på forbedringer kan medtages i andelskronens beregning. 

For foreninger, der alene har behov for en valuarvurdering til regnskabsbalancen, tilbyder Furesøgruppen en regnskabsteknisk opgørelse af foreningens værdi.

Furesøgruppen tilbyder vederlagsfrit en indikativ værdiansættelse overfor alle foreninger, der overvejer at ændre vurderingsprincip eller blot ønsker at vide, om markedsværdien overstiger den fastfrosne værdi.

Kontakt os uforpligtende på telefon 7020 5444 eller via e-mail valuar@furesoegruppen.dk, såfremt I ønsker en dialog om jeres fordele/ulemper ved fasstfrysning.

Kontaktinformation

Kontakt os uforpligtende allerede i dag!

Furesøgruppen ApS
Strandvejen 102 B, 5
2900 Hellerup

Kontakt

Furesøgruppen ApS • Strandvejen 102 B, 5. • DK 2900 Hellerup • +45 70 20 54 44info@furesoegruppen.dk